Tachibana Stokes 105

117-3 Hachiman, Shimizu, Suntou, Shizuoka