Tachibana Stokes 203

117-3 Hachiman, Shimizu, Suntou, Shizuoka