Tachibana Stokes 106

117-3 Hachiman, Shimizu, Suntou, Shizuoka