Tachibana Stokes 103

117-3 Hachiman, Shimizu, Suntou, Shizuoka