Kindness Nakayado 1C

156-11 Higashikumando, Numazu, Shizuoka